You are here: Home / Programs / Grant Recipients / 1991 / 盛宣懷珍藏書牘:一、盛宣懷實業函電稿(二冊),二、清季外交因應函電資料(ㄧ冊)
: 1991
: 盛宣懷珍藏書牘:一、盛宣懷實業函電稿(二冊),二、清季外交因應函電資料(ㄧ冊)
: 香港中文大學 歷史系 , Hong Kong
: Ngai-Ha Lun Ng
: Publication Subsidies
: NT185,000